Nytårsmail fra Grundejerforeningen

Her ved udgangen af 2015 vil vi i bestyrelsen gerne benytte lejligheden til at ønske alle et godt nytår 2016.

2015 blev endnu et begivenhedsrigt år, både for Agersø generelt og for Dyssegårdens Grundejerforening specifikt. For så vidt angår Agersø, så vedbliver der med at være usikkerhed om færgedriften, idet Slagelse Kommune dels har besluttet, at der skal indkøbes en passagerbåd, der skal indsættes i forbindelse med havari og dokning for en af de eksisterende færger og dels besluttede at spare ca 1,3 mio kr på færgedriften. Sidstnævnte skal formodentlig ske gennem en reduktion af fartplaneren, og man kan frygte at en måde at spare på vil være at indsætte passagerbåden i stedet for bilfærger på visse afgange i den regulære færgedrift. Det er klart at dette vil give store udfordringer for os som sommerhusbeboere.

Købmanden fungerer fortsat godt, og Lone og Peter yder en fortrinlig service selv i de lidt stille vintermåneder. Der er meget aktivitet på havnen, hvor der dels forsat er gang i forsøget på at genrejse værftet, ligesom en ny kiosk og grill er i gang med at skyde op i stedet for den gamle. Det tyder godt for det fremtidige liv på havnen.

For grundejerforeningen har vi i 2015 fået lagt fiberkabler ind, og det fungerer, så vidt vi kan se og høre ganske udemærket. For at kompensere for skaderne på vores veje i forbindelse med Fibia’s gravearbejde, har vi i efteråret fået lagt et nyt lag knust asfalt, som stabiliserer vejene endnu engang.

På den sidste generalforsamling blev bestyrelsen bedt om, at kigge på en opdatering af den fortolkning og vejledning af Deklarationen fra 1965, der blev vedtaget tilbage i 1999. Dette har vi arbejdet på i løbet af efteråret, og vi vil forud for generalforsamlingen i 2016 fremsende et revideret forslag til fortolkning som efter vores mening vil være mere up-to-date. Derefter er det tanken af drøfte og forhåbentlig vedtage dette på generalforsamlingen, som vi har planlagt til den 23. april 2016 på Agersø Kro.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Høringssvar vedr. færgefart

Som det måske er bekendt, har Slagelse Kommune fremlagt et budget for 2016, der bla. indebærer en reduktion i udgifterne til Agersø/Omø Færgerne med 1,150 mio kr. I henhold til budgetforslaget skal dette opnåes gennem en væsentlig reduktion i fartplanerne i vinterperioden.

På linie med øvrige foreninger på Agersø har jeg på vegne af Dyssegårdens Grundejerforening fremsendt et høringssvar til Slagelse Kommune, hvor vi tager kraftigt afstand fra en reduktion i sejlplanen. Vi henviser til at færgerne er en helt essentielt forudsætning for at Agersø kan eksistere som en levende ø, hvor folk kan bo på Agersø og arbejde på Sjælland, og hvor skolebørn kan komme frem og tilbage til skole og fritidsaktiviteter. Ligeledes understreger vi at de penge som sommerhusejere bruger hos købmand, kro mm er med til at sikre disses økonomiske overlevelse og en reduceret sejlplan vil påvirke antallet af vores besøg på Agersø.

Vi håber at kommunen vil være lydhør overfor vore argumenter.

Mvh

Lars

Ny asfalt

I forbindelse med Fibia’s store gravarbejde, har bestyrelsen besluttet at lægge et nyt lag knust asfalt på både stamvejen, stikvejene og vendepladserne.

Dette kommer til at foregå fra mandag d. 7/9 2015 og forventes at vare 3-4 dage.

Mvh,
Lars.

Fibernet – tidsplan

Jeg har idag haft kontakt til Fibia vedr. tidsplan for fibernettet.

Det udestående problem med Knud Christiansen er løst og EL-TEK, som er underentreprenør for Fibia, er i øjeblikket igang med at blæse glaskabler igennem de orange rør. Derefter skal der opsættes bokse indendørs i hvert enkelt hus. Tidsplanen er at de forventer at blive færdige med såvel at blæse glaskabler samt at opsætte bokse i husene i løbet af august måned.

Hver enkelt husejer vil blive kontaktet (på vores helåradresse) forud for opsætningen af fiberboks, idet dette kræver adgang til huset.

Jeg har overfor Fibia påpeget, at da der er tale om sommerhuse bør Fibia kontakte os i god tid, hvis vi skal have en mulighed for at være til stede og låse husene op.

Mvh

Lars

Kludder i kablerne

Til orientering ligger arbejdet med fibernettet på Agersø stille i øjeblikket.

Søkablet under Agersøsund kommer i land lige nord for havnen, og skal derefter føres op til hovedkassen for fibernettet, som sidder oppe i byen. Fibia (tidligere SEAS/NVE) er imidlertid endnu ikke nået til enighed med Knud Christiansen, som ejer jorden mellem søkablets landgang og hovedkassen, om betingelserne for fremføring. Så selvom nettet er gravet ned på Agersø, så mangler der stadig den endelige tilkobling samt naturligvis installeringen i husene.

Der er endnu ingen ny tidsplan.

Mvh

Lars

Ny aktivitet på “Agersø Storebælts Værft”

Nu sker der ting på værftet. Med basis i Agersø Lystbådehavn og fiskeriforeningen er der dannet en forening: Agersø Storebælts Værft, som har overtaget værftet fra boet efter “Bomuld”. Planerne er gennem tilskud fra fonde og offentlige myndigheder at samle penge ind til at istandsætte såvel gulv som tag og loft på værftet. Derefter skal værftet bruges som museumsværft hvor både og joller skal kunne vedligeholdes og restaureres. Derudover skal der være mulighed for aktiviteter af såvel turistmæssig som kulturel karakter på værftet.

Arvid Kiertzner er formand for foreningen, mens Jakob Lund (havnefoged) er næstformand og Lars Frederiksen er kasserer.

Som alle vil vide er det et stort arbejde at få værftet på benene igen, men arbejdet med oprydningen skrider godt fremad, og vi vil i løbet af foråret begynde at få et overblik over hvad der skal laves, hvad det vil koste og hvor vi kan søge midler.

I pinsen – nærmere bestemt den 25. maj – vil der blive holdt et åbent hus arrangement hvor bestyrelsen vil fortælle mere om planerne for værftet, og hvor der også vil være mulighed for at melde sig ind i Støtteforeningen for Agersø Storebælts Værft og på denne måde være med til at hjælpe udviklingen på Agersø.

Mvh

Lars