Nytårsmail 2016 fra Grundejerforeningen

Kære Grundejere

Endnu et år er gået, og jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at takke for et godt samarbejde i grundejerforeningen i 2016 og ønske et godt nytår 2017.

På Agersø har årsskiftet været markeret af et par vinterstorme, dels mellem jul og nytår og dels den forhøjede vandstand som vi oplevede lige efter nytår. Jeg var på Agersø i den forgangne weekend og heldigvis må vi konstatere, at der ikke er sket den store skade. På vest siden af øen nåede højvandet den 4. januar op til skrænten, men det kom ikke over skrænten, og på østsiden nede ved havnen nåede vandet op til fiskehusets fundament og op til begyndelsen på ophaler beddingen. Hverken fiskehus, værft eller den nye kiosk Ankerpladsen led skade og hvis man skal se det fra den positive side, så har vi på vest siden nu fået en fantastisk stor og bred sandstrand, som man kun kan håbe holder ved indtil næste sommer.

Ellers har efteråret jo været præget af de (man fristes til at sige sædvanlige) diskussioner omkring sejlplaner for færgen. Samtidig med at staten i september øgede det kommunale tilskud med henblik på at få flere turister til små øerne, valgte Slagelse Kommune at reducere sejlplanen således at Agersø og Omø nok var de eneste 2 øer i Danmark, der kunne registrere færre besøgende i september 2016 end i september 2015. Til gengæld kom de besøgende der var til at holde i lange køer ved færgen.

Sidenhen er der blevet ændret lidt på sejlplanen, ligesom den reducerede sejlplan nu gælder i en kortere periode end oprindeligt foreslået. Det hjælper lidt på situationen, men giver stadig udfordringer for de fastboende pendlere.

Fra færge arbejdsgruppen er der stadig fokus på området og vi håber (i et kommunalt valgår) at kunne få ændret på vintersejlplanen inden den atter træder i kraft i slutningen af 2017.

I løbet af januar og februar (gerne når der kommer frost i jorden så maskinerne ikke sætter for dybe spor) vil vi, som tidligere omtalt, foretage en beskæring og fældning af buske og træer ud til stamvejen, stikveje, strandstierne samt skovstien. I den udstrækning der er grundejere der endnu ikke har fået beskåret træer og buske der hænger ud over veje og stier, vil dette blive gjort for deres regning.

Baseret på input fra medlemmerne har vi givet jagtforeningen lov til at lave en klapjagt i området med henblik på at reducere bestanden af rådyr, men vi har endnu ikke fået en dato. Ligeså snart vi har det vil det blive meddelt til medlemmerne.

På bestyrelsens vegne

 

Lars

Nytårsmail fra Grundejerforeningen

Her ved udgangen af 2015 vil vi i bestyrelsen gerne benytte lejligheden til at ønske alle et godt nytår 2016.

2015 blev endnu et begivenhedsrigt år, både for Agersø generelt og for Dyssegårdens Grundejerforening specifikt. For så vidt angår Agersø, så vedbliver der med at være usikkerhed om færgedriften, idet Slagelse Kommune dels har besluttet, at der skal indkøbes en passagerbåd, der skal indsættes i forbindelse med havari og dokning for en af de eksisterende færger og dels besluttede at spare ca 1,3 mio kr på færgedriften. Sidstnævnte skal formodentlig ske gennem en reduktion af fartplaneren, og man kan frygte at en måde at spare på vil være at indsætte passagerbåden i stedet for bilfærger på visse afgange i den regulære færgedrift. Det er klart at dette vil give store udfordringer for os som sommerhusbeboere.

Købmanden fungerer fortsat godt, og Lone og Peter yder en fortrinlig service selv i de lidt stille vintermåneder. Der er meget aktivitet på havnen, hvor der dels forsat er gang i forsøget på at genrejse værftet, ligesom en ny kiosk og grill er i gang med at skyde op i stedet for den gamle. Det tyder godt for det fremtidige liv på havnen.

For grundejerforeningen har vi i 2015 fået lagt fiberkabler ind, og det fungerer, så vidt vi kan se og høre ganske udemærket. For at kompensere for skaderne på vores veje i forbindelse med Fibia’s gravearbejde, har vi i efteråret fået lagt et nyt lag knust asfalt, som stabiliserer vejene endnu engang.

På den sidste generalforsamling blev bestyrelsen bedt om, at kigge på en opdatering af den fortolkning og vejledning af Deklarationen fra 1965, der blev vedtaget tilbage i 1999. Dette har vi arbejdet på i løbet af efteråret, og vi vil forud for generalforsamlingen i 2016 fremsende et revideret forslag til fortolkning som efter vores mening vil være mere up-to-date. Derefter er det tanken af drøfte og forhåbentlig vedtage dette på generalforsamlingen, som vi har planlagt til den 23. april 2016 på Agersø Kro.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Høringssvar vedr. færgefart

Som det måske er bekendt, har Slagelse Kommune fremlagt et budget for 2016, der bla. indebærer en reduktion i udgifterne til Agersø/Omø Færgerne med 1,150 mio kr. I henhold til budgetforslaget skal dette opnåes gennem en væsentlig reduktion i fartplanerne i vinterperioden.

På linie med øvrige foreninger på Agersø har jeg på vegne af Dyssegårdens Grundejerforening fremsendt et høringssvar til Slagelse Kommune, hvor vi tager kraftigt afstand fra en reduktion i sejlplanen. Vi henviser til at færgerne er en helt essentielt forudsætning for at Agersø kan eksistere som en levende ø, hvor folk kan bo på Agersø og arbejde på Sjælland, og hvor skolebørn kan komme frem og tilbage til skole og fritidsaktiviteter. Ligeledes understreger vi at de penge som sommerhusejere bruger hos købmand, kro mm er med til at sikre disses økonomiske overlevelse og en reduceret sejlplan vil påvirke antallet af vores besøg på Agersø.

Vi håber at kommunen vil være lydhør overfor vore argumenter.

Mvh

Lars

Ny asfalt

I forbindelse med Fibia’s store gravarbejde, har bestyrelsen besluttet at lægge et nyt lag knust asfalt på både stamvejen, stikvejene og vendepladserne.

Dette kommer til at foregå fra mandag d. 7/9 2015 og forventes at vare 3-4 dage.

Mvh,
Lars.

Fibernet – tidsplan

Jeg har idag haft kontakt til Fibia vedr. tidsplan for fibernettet.

Det udestående problem med Knud Christiansen er løst og EL-TEK, som er underentreprenør for Fibia, er i øjeblikket igang med at blæse glaskabler igennem de orange rør. Derefter skal der opsættes bokse indendørs i hvert enkelt hus. Tidsplanen er at de forventer at blive færdige med såvel at blæse glaskabler samt at opsætte bokse i husene i løbet af august måned.

Hver enkelt husejer vil blive kontaktet (på vores helåradresse) forud for opsætningen af fiberboks, idet dette kræver adgang til huset.

Jeg har overfor Fibia påpeget, at da der er tale om sommerhuse bør Fibia kontakte os i god tid, hvis vi skal have en mulighed for at være til stede og låse husene op.

Mvh

Lars